АД Славија Скопје

Превземи Тековна состојба

Тековна состојба

Контакт информации

Субјект: Акционерското друштвото СЛАВИЈА извоз-увоз Скопје. Седиште: Бул.Војводина бр.4 Скопје
E-mail: slavijadoo2011@yahoo.com
Контакт тел: 02 2 461 930
Факс: 02 2 461 942

Оглас 1/2016

Пријава за оглас


За АД Славија Скопје

Акционерското друштвото за промет на големо и мало со прехрамбени стоки, надворешно трговски промет, производство и услуги во прометот СЛАВИЈА извоз-увоз Скопје е субјект чиј доминантен сопственик е Владата Р.М преку Агенцијата за управување со одземен имот односно сопственик на 98% проценти од Акциите на Друштвото.© Сите права задржани